Regulamin sklepu

 1. Sprzedającym jest "Oficyna Wydawnicza ABA" Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028867.
 2. Adres siedziby: 00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 lok. 43,
 3. Adres reklamacji: jw
 4. Dane podawane podczas rejestracji klienta, o ile nie wyrazi on zgody na przetwarzanie i umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych, będą przetwarzane przez ABA wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.
 5. Księgarnia wystawia faktury VAT na życzenie klienta, należy tylko podać właściwe dane (wpisać nr NIP w formularzu rejestracyjnym).
 6. Wszystkie ceny zamieszczone przy prezentacjach produktów podane są w walucie polskiej (PLN).
 7. Książki wysyłamy w przeciągu 3–4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem od momentu odnotowania wpłaty przez klienta).
 8. W przypadku pobrania płatność za zakupione książki odbywa się przy odbiorze (wysyłamy za zaliczeniem pocztowym). Koszty wysyłki według obowiązujących cen Poczty Polskiej pokrywa odbiorca. Przy zakupie, którego wartość wynosi 400 zł i więcej, koszty przesyłki pocztowej pokrywa wydawnictwo, pozostawiając Państwu możliwość wybrania odpłatnej przesyłki kurierem.
 9. Zamówienia realizować będziemy zgodnie z kolejnością otrzymywania, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Jeżeli z winy Wydawnictwa nie jest możliwe zrealizowanie w pełni zamówienia, zostanie ono zrealizowane częściowo, natomiast w momencie uzyskania możliwości realizacji pozostałej części Wydawnictwo pokrywa koszty przesyłki pocztowej.
 11. Podane ceny obowiązują w roku 2018 i tylko w sprzedaży wysyłkowej.
 12. Złożenie zamówienia w księgarni www.oficynaaba.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Procedury reklamacyjne i prawo odstąpienia od umowy:

1. Opis procedury reklamacyjnej:

Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję producenta.Jeśli dostarczyliśmy wadliwy produkt, prosimy o odesłanie na nasz adres w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.

a) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sekretariat@oficynaaba.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

> imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

> datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

> przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

> wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

e) Po rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 7 dni otrzymasz nowy produkt lub zwrot pełnej kwoty (w przypadku braków magazynowych)

UWAGA
Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność zawartości lub uszkodzenia przesyłki, należy bezzwłocznie:
- zgłosić zaistniały fakt w trakcie odbioru towaru (poczta, kurier)
- sporządzić protokół
- telefonicznie lub e-mailem powiadomić sprzedającego

2. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie internetowej www.oficynaaba.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sekretariat@oficynaaba.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

> [adres sprzedającego]

> Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .

> Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

> Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

> Adres: [adres kupującego]

> Data: [data odstąpienia od umowy]

> Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

5. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy:

 W przypadku odstąpienia od Umowy i zwrotu książek w wyżej umówionym terminie, Sprzedawca gwarantuje zwrot w wysokości ceny towaru oraz kosztów przesyłek.

 6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur
 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.